Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 4 aprilie 2019

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale StartQ SRL, cu sediul în Oradea, Henri Coandă 1, jud. Bihor, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în contextul utilizării paginilor de internet www.topdispecer.ro, app.topdispecer.ro ("Site") și aplicațiile mobile Android / iOS TopDipecer ("Aplicația").

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului sau al Aplicației, StartQ SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, id-ul device-ului pe care folosiți Aplicația, Google Advertising ID-ul aferent Aplicației, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul sau Aplicația, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului sau Aplicației.
II.2. Dacă sunteți utilizator al Site-ului sau al Aplicației, StartQ SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului sau Aplicației, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de clienți / parc auto / utilizatori etc.

III. Scopurile prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului sau al Aplicației, StartQ SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:
 • pentru a permite StartQ SRL să continue dezvoltarea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și Aplicației, bazate pe preferințele modului de interacționare și folosire a Site-ului și Aplicației de către utilizatori;
 • pentru auditul și urmărirea modului de utilizare al Site-ului si Aplicației, auditul afiliaților noștri precum și pentru calcularea plăților;
 • pentru cercetare și creeare de date analitice și statistice;
 • pentru a răspunde la întrebări și oferi suport utilizatorilor;
 • pentru a detecta, preveni și adresa frauda, problemele de securitate și problemele tehnice;
 • pentru a putea răspunde oricăror reclamații cu privire la drepturile părților terțe;
 • pentru a rezolva dispute și aplica politica noastră, incluzând investigarea potențialelor incălcări ale acestora, în scopuri legale sau în concordanță cu legile aplicabile.
Furnizarea datelor dvs. în acest scop este obligatorie. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop va însemna inabilitatea de a folosi Site-ul și Aplicația.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, StartQ SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina StartQ SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situația în care sunteți client puteți să vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator contactând StartQ SRL prin email la adresa contact@startq.com. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. Procesul de ștergerea al contului poate dura pâna la 30 de zile.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, StartQ SRL poate dezvălui datele dvs. către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină StartQ SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către StartQ SRL prin intermediul Site-ului și Aplicației;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului, Aplicației și a serviciilor derulate prin intermediul lor;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către StartQ SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către StartQ SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea StartQ SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către StartQ SRL a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete (rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate);
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”) în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
  • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, StartQ SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către StartQ SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al StartQ SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care StartQ SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@startq.com.